1893 Mthwakazi Restoration Movement

New to the Movement? Click to play our Welcome Message.


Visit and Share on social media

AbakwaSibanda - the origin and the names - contributed by member in our public forum

 • 29 Jun 2017 2:27 AM
  Message # 4923349

  AbakwaSibanda.

  Abantu bakwaSibanda esibathola namuhla benzinze kwaBulawayo ezweni laseZimbabwe bangaBeTswana abangaBaTau. ABaTau baphuma kubeTswana abangaBaHurutse. UKhokho wabantu bakwaSibanda nguSanyana kaMoledi /Moleli kaMotebele kaMohurutse (okwaqanjwa ngaye isizwe saBaHurutse) kaMalope (Mmusi) kaMasilo wokuqala kaMabi kaMorara kaNoto kaMorolong. USanyana wayephila kudala kakhulu eminyakeni yama 1300. Amanye amadodana kaMalope kwakungo ,Mogatla, Ngwaketsi, Kwena, noNgwato,.UNgwaketsi wazala abaNgwakesti(ubukhosi babo buseKanye eBotswana), uNgwato wazala abaNgwato bakaKhama ababusa eBotswana ngaphansi kweNkosi uKhama yesithathu), uMogatla wazala abaKagtla, uKwena wazala abaKwena ababusa ePhokeng ngaseRustenburg. Kulaba beTswana engibabalile kwabuye kwaphuma ezinye futhi izizwana zabeTswana. Bonke abeTswana baphuma kubeSuthu abangaBarolong/Marolong, baphuma esendeni likaMorolong. USanyana wazala uThulwana , uThulwana wazala uMorapedi owazala uNtethe ( okwaqanjwa ngaye isibongo sakwaNtethe) ,uNtethe wazala uTebele noTebeyane. UTebele wazala uTau (okwaqanjwa ngaye isizwe saBaTaung) noMokole. UTau wazala uHlalele (okwaqambeka ngaye isithopho esikhulu saBaTau. ,uma uthe Hlalele kumuntu unguMtau usuke umelaphe ngempela), uHlalele wazala uDienyane noTledima. Lude impela ulibo laBatau ngizoma lapho okwamanje.

  Isibongo sakwaSibanda saā€ˇqambeka ngesithakazelo saBaTau esithi 'BaTaung ba ana Tau sebata, morena wadiphoofolo, tau e tsebehala ka matla le sebete '! Itau kushiwo ibhubesi. AbeNguni babhimba igama elithi 'sebata bagcina bethe 'sibanda'. Inkosi eyabe ibusa abaTau ngesikhathi seSilo sakithi eMhlahlahlandlela inkosi uMoletsane ka Matlanyane. INkosi uMoletsane yaba ngeye yamakhosi ahlaselwa iSilo sakithi ngenkathi sisazinze eMosega. Inkosi uMoletsane yabe inesigodlo lapho sekuyidokobha laseTau namuhla. Ngemuva kokuhlaselwa kwenkosi uMoletsane wabalekela kuMaKorana kanye naGriqua wayokwenza umfelandawonye ngenhloso yokuziphindisela kuMamtaka Nsizwazana kodwa kwahlanga zimuka nomoya. Kodwa ekugcineni wagcina ekwazile ukuzibuyisa izinduku ngoba naye wayekhona mhla oPotigitier noUys behola impi eyashisa imizi yakithi yaseMkhwahla, Mncwazini kanye naseGabeni. Leyo mpi yaliwa mhla zingama 2 kuLwezi 1837. Yiyona mpi eyaholela ekuthini iNkosi uMzilikazi ithathe isiqumo sokuweka umfula uNgulukudela iyozinza endaweni osekuyiZimbabwe khona namuhla. Leyo mpi yayimbandakanya amaKorana kanye namaGriqua ababbelwa ngasohlangothini lwamabhunu. Ngingasho nje ngithi iNkosi yakithi uMzilikazi yayihlanganyelwe yizitha zayo zonke.

  Umuntu owagqama kakhulu kwaSibanda nguNkantiwo Sibanda induna yebutho loMgoqo leNkosi uLobhengula waMawaba.

  Izibongo ezihlobene lezakwaSibanda

  Majoro

  Ntethe

  Tau

  Moloi

  Mokhethi

  Motaung nezinye eziningi.

  Ake ngime lapho okwanamuhla

  #INtungwa lasenhla kwaSokhumalo


AD GOES HERE

AD GOES HEREPowered by Wild Apricot Membership Software