1893 Mthwakazi Restoration Movement

New to the Movement? Click to play our Welcome Message.


Visit and Share on social media

Abantu bakwa Nyandeni/Mpofu

 • 15 Jul 2017 2:45 PM
  Message # 4977970

  Post from - Facebook forum - Ndebele Qho

  ABANTU BAKWA NYANDENI / MPOFU

  Abantu bakoMpofu behlukene bathathu.

  1. UMpofu wesiShoneni obonga inyamazana (Mhofu Shava)

  2. UMpofu wesiXhoseni okuthiwa nguMpofu ngebala lakhe (Bhanisa. Dweba. Zizi)

  3. UMpofu okuthiwa nguMpofu ngokuswela. NgesiNdebele/Zulu uMpofu/ ubumpofu kuchaza ukuhlupheka, ubuyanga, ukuswela.

  Abantu bakwaNyadeni batholakala endaweni yasentumeni, eShowe. Bazalwa kwaKhumalo.

  Ukuvela kwesibonga sakwaNyandeni/ Mpofu

  Kuthiwa eye yamadodana kaMashobana yathandana lodadewabo yaze yamkhulelisa (mithisa). Ngokosiko lwakwaKhumalo, ngaleso sikhathi umuntu owayetholakala egile lowo mkhuba umumbi ( wokugwaza ekhaya) wayephanjaniswa lemvula.

  Igama lendodana eyakhulelisa udadewabo kwakungu Ngonyama kaMashobane. Kuthiwa zathukuthele zathelwa ngamanzi izikhulu zakwaKhumalo ngenkathi zisizwa ngalesi senzo esibi esikaNgonyama, zafuna ukumudla ephila. Waphuma ngesamagundwane uNgonyama evika imikhonto. Wabaleka wayokwela entabeni eyaziwa ngokuthi i'Nyandana' eMpangisweni. Ngokwakha kwakhe kulentaba iNyandana, uNgonyama wabe esebizwa ngoNyandana. Ngenxa yomkhuba wamaNguni wokuginya amagama, uNyandana wagcina esengu NYANDENI nabantu bakhe basesiba abakwaNyandeni.

  Intombi eyayikhulelwe yabusiseka ngengane yomfana. Leyo ngane yethiwa igama elithi Khukhuza kaNgonyama kaNyandeni owazala uNgwadla noMaweni.

  Abantu bakwa Nyandeni ngaManyandeni ampofu ngoba phela uNgonyama WAYEHLUPHEKA entabeni iNyandana ngemva kwesenzo sakhe sokukhulelisa udadewabo.

  Kukhona lesikolo samabanga aphansi esibizwa ngokuthi ikwaMpofu Primary School esaqanjwa ngaye uNyandeni ompofu (uNgonyama)

  Olunye uzalo lukaNyandeni ompofu luseMpumalanga Koloni kanti bona babizwa ngothi ngabakwa MPOFU.

  UKWELAMANA KWABA KWANYANDENI

  UNgonyama (uNyandeni) wazala uKhukhuza

  UKhukhuza wazala uGasela, uNgwadla, noMaweni.

  UNgwadla wazala uMacala, uZulu, uNzuza noZaca.

  UMacala wazala uMkhwentu, uDunusa, uSigadi, uZwangendaba, uMsweli, uSeni, noMhawu.

  UZulu kaNgwadla wazala uMthangala noNdlokaza.

  UMakhwentu kaMacala wazala uMkhweshini. Shishiliza noMleti.

  UMkhwesheni kaMakhwentu wazala uFelumona. uMpikanina. uMphendukeleni. uSizwesibi. uMhlesithembu. uMuzikawukhulumi noSandla.


  Last modified: 15 Jul 2017 2:48 PM | 1893 Mthwakazi Restoration Movement (Administrator)

AD GOES HERE

AD GOES HEREPowered by Wild Apricot Membership Software